Somewhere in outback Australia, on the way to KLIA