Honey Glazed Chorizo with Potato Salad! (at Bocados Spanish Kitchen)